Over een snoep challenge, gebakken lucht en niet officiële wijn Bekijk deze e-mail online
Nieuwsbrief
1 augustus 2018
 
 
Beste lezer,
In deze nieuwsbrief blikken wij terug op het tweede kwartaal waarin onder meer het Jaarverslag 2017 is gepresenteerd. In ‘Uit de praktijk’ leest u over een selectie interessante cases waaruit de diversiteit aan klachten blijkt. Ook kijken we vooruit naar het najaar waarin we onze nieuwe directeur verwelkomen en afscheid nemen van Prisca Ancion-Kors.
NIEUWS
Nieuwe directeur Stichting Reclame Code
Met ingang van 1 september a.s. wordt Otto van der Harst onze nieuwe directeur! Otto is voor ons geen onbekende en wij heten hem van harte welkom. Lees het persbericht op onze website voor meer informatie. 

                               
Lees meer
 
Jaarverslag 2017 gepresenteerd
Afgelopen 5 juni verscheen het SRC jaarverslag 2017. Enkele highlights:


  • In 2017 zijn er in totaal 3.618 klachten en meldingen geregistreerd.
    De (voorzitter van de) Reclame Code Commissie en het College van Beroep hebben gezamenlijk 1.270 beslissingen genomen naar aanleiding van een klacht.
  • Ook in 2017 weer een hoog compliance-cijfer van 96%! Dat betekent dat in 96% van de gevallen de adverteerder een veroordeelde reclame-uiting wijzigt of niet meer gebruikt.
  • De meeste klachten waarover is beslist betroffen TV-commercials, namelijk 42%.
  • Als het gaat om digitale marketingcommunicatie vraagt de consument de RCC steeds vaker om een oordeel; in 30% van de beslissingen betrof het een online reclame-uiting.
  • In 35% van de gevallen was de klacht gebaseerd op ‘oneerlijke reclame’ (met name misleiding) en in 32% van de gevallen ging het om ‘subjectieve normen’ (goede smaak en fatsoen).

    Bekijk hier het Jaarverslag 2017. Voor een gedrukt exemplaar kan contact opgenomen worden met communicatie@reclamecode.nl
 
Overtreding Reclame Code met Alert
De Reclame Code Commissie heeft een Alert doen uitgaan omdat Planeteo Research Group opnieuw in de fout is gegaan met zogenaamde "gratis" hotelovernachtingen. 
In een e-mail belooft onderzoeksbureau Planeteo Research Group als beloning voor het deelnemen aan een enquête over het ecologisch bewustzijn onder bewoners van de Europese Unie een voucher voor drie gratis hotelovernachtingen voor twee personen. De deelnemer aan het onderzoek blijkt echter een "emissietoeslag" van €29,50 te moeten betalen om de voucher te kunnen ontvangen. De Reclame Code Commissie beschouwt het misleidend om de voucher als gratis te omschrijven, nu er voor de voorbereiding en bezorging van de voucher eerdergenoemde toeslag moet worden betaald. 

De Commissie heeft besloten deze uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen, omdat Planeteo Research Group al eerder is aanbevolen om niet meer op een dergelijke misleidende en oneerlijke wijze reclame te maken en adverteerder aan die aanbeveling niet heeft voldaan.
Lees uitspraak
 
UIT DE PRAKTIJK
Cru Geflest
In De Volkskrant wordt wijn aangeboden van "Château Marquis de Mons" onder de vermelding “Grand Cru Saint-Emilion uit excellent 2009" . De wijn wordt ook aangeprezen als een"2009 Saint-Emilion Grand Cru, Château Marquis de Mons". Een kist kostte volgens de advertentie eerst €180,- en wordt nu voor €89,- aangeboden. In de advertentie wordt ook het een en ander geschreven over de wijngaard van Château Marquis de Mons. Klager vindt de advertentie ten eerste misleidend omdat de wijn normaal gesproken al voor €90,- te koop is (de "van-voor prijs" klopt volgens hem niet) en ten tweede omdat volgens hem de herkomst van de wijn niet klopt, Château Marquis de Mons zou helemaal niet bestaan. Er is volgens de klager geen wijngaard die hoort bij een dergelijk Château .

De Commissie en het College hebben beoordeeld dat de “van-prijs” van €180,- niet juist is omdat adverteerder onvoldoende aannemelijk heeft kunnen maken dat dit bedrag per kist een prijs is die normaal voor de wijn moet worden betaald. Ook heeft de adverteerder de Commissie en het College er niet van kunnen overtuigen dat wijn van het Château Marquis de Mons als Grand Cru wijn bestaat. Adverteerder heeft geen officiele stukken overgelegd waaruit dit blijkt.

De uiting is in strijd met de NRC.
Lees uitspraak
 
Snoepfabrikanten niet betrokken bij snoep challenge jonge vlogger, sprake van reclame?
Een vijfjarig jongetje doet in een YouTube video een snoep challenge waarbij hij verschillende soorten snoepjes uitprobeert. Over een aantal snoepjes is hij erg enthousiast, over andere minder. Is dit reclame voor ongezonde voeding?

Het is niet gebleken dat er enige samenwerking of betrokkenheid met adverteerders of fabrikanten is geweest. Er is dus geen sprake van een aanprijzing ten behoeve van een adverteerder. Het jongetje zelf kan niet als adverteerder worden aangemerkt. Om die reden is er geen sprake van reclame als bedoeld in artikel 1 NRC waardoor de RCC niet tot een inhoudelijk oordeel is gekomen.
Lees uitspraak
 
Gebakken lucht als lunch
Op een billboard wordt aangeprezen dat men zich aan kan melden als mystery guest voor tankstations. Als vergoeding mag je één maand gratis lunchen. Later blijkt dat “gratis lunchen” een vergoeding van €5,- per week inhoudt, wat uiteindelijk neerkomt op slechts vier lunches. Dit blijkt niet duidelijk uit de tekst op het billboard waardoor de RCC de uiting misleidend vindt. De gemiddelde consument kan namelijk makkelijk de indruk krijgen dat je als mystery guest onbeperkt een maandlang gratis mag lunchen bij diverse tankstations.

Lees uitspraak
 
Een lijntje in de lunchpauze?
Een klager ziet een poster van de VPRO waarop staat “lijntje in de lunchpauze”. Onder die tekst wordt een opgerold €50,- biljet afgebeeld waarmee een lijntje wit poeder kan worden opgesnoven. Klager vindt dat de uiting het gebruik van drugs stimuleert.

Op de poster wordt ook een melding gemaakt van de app ‘trees’. Met die app kan naar journalistieke inhoud geluisterd worden. Volgens de voorzitter is de poster niet bedoeld om harddrugs te promoten maar om aandacht te vestigen op de app. De poster zal er ook niet toe leiden dat er meer harddrugs zal worden gebruikt en is om die reden niet in strijd met de NRC.
Lees uitspraak
 
Claim “Verkleint de kans op koemelkallergie” op etiket zuigelingenvoeding toegestaan?
In het voorjaar is de Reclamecode Zuigelingenvoeding toegevoegd aan de NRC. Inmiddels is in een beslissing naar die code verwezen.

Op de verpakking van Nutricia Nutrilon 1 staat op de voorkant: “Verkleint de kans op koemelkallergie”. De klager vreesde ervoor dat ouders ten onrechte zouden denken dat deze voeding beter is dan borstvoeding. Op de achterkant van de verpakking staat wel dat borstvoeding de beste voeding is, maar volgens klager is het alsnog misleidend omdat veel mensen dit niet zullen lezen en omdat er niet specifiek wordt vermeld dat de kans op koemelkallergie wordt verkleind ten opzichte van andere kunstvoeding in plaats van borstvoeding.
Volgens de RCC is “verkleint de kans op koemelkallergie” een toegestane gezondheidsclaim (6.2.7. Reclamecode Zuigelingenvoeding) en mag dus op het etiket worden vermeld. De RCC vindt het verder aannemelijk dat een consument de informatie op de achterkant van de verpakking (onder het kopje “belangrijk”) wel zal lezen.
Lees uitspraak
 
AFHANDELING VAN KLACHTEN IN CIJFERS
735 klachten en meldingen in het tweede kwartaal 2018
In het tweede kwartaal van dit jaar (april tot en met juni 2018) zijn in totaal 735 klachten en meldingen door de Stichting Reclame Code (SRC) ontvangen.

Hieronder ziet u een overzicht van de klachtenbehandeling (vergeleken met het 2e kwartaal van 2017):


In het afgelopen kwartaal zijn ten opzichte van vorig jaar minder klachten en meldingen over reclame-uitingen ontvangen. Als we echter kijken naar het eerste en tweede kwartaal samen, dan ligt het aantal klachten en meldingen in 2018 (1.966) hoger dan in 2017 (1.713). Niet alle klachten en meldingen leiden tot een uitspraak, omdat ze bijvoorbeeld niet gemotiveerd zijn of omdat ze na tussenkomst van de SRC worden opgelost.
 
Klachten zonder uitspraak
In het afgelopen kwartaal zijn 455 klachten en meldingen afgehandeld die niet tot een uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie (RCC) hebben geleid. Daarbij gaat het om de volgende categorieën: 
 
Algemene brieven
Dit zijn bijvoorbeeld klachten die niet voldoen aan de vormvereisten, zoals het ontbreken van de reclame-uiting of de motivering van de klacht. Ook kan het gaan om klachten die zijn geformuleerd als vraag, of die geen reclame-uiting betreffen. De klagers ontvangen dan een algemene brief van het secretariaat van de SRC. Er zijn het afgelopen kwartaal 378 algemene brieven verstuurd.
Gesloten dossiers (opgeloste klachten)
Het kan ook gaan om klachten die nadat de SRC om een reactie van de adverteerder heeft gevraagd (en er dus hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden), resulteren in een dusdanig bevredigende oplossing, dat de klager zijn klacht niet meer wenst door te zetten. Of de reactie van de adverteerder op de klacht vraagt om een nadere reactie, maar de klager laat niets meer van zich horen. Een dossier wordt dan gesloten en er volgt in zo’n geval geen uitspraak. In het tweede kwartaal zijn 33 dossiers gesloten omdat partijen na tussenkomst van de SRC tot een oplossing zijn gekomen, 38 zijn gesloten vanwege het uitblijven van een nadere reactie van de klager en 6 dossiers zijn om overige redenen gesloten. 
 
Gelijkluidende klachten
In het geval van gelijkluidende klachten tegen een en dezelfde reclame-uiting, worden deze niet allemaal afzonderlijk als dossier in behandeling genomen, maar worden de meest representatieve klachten geselecteerd en daarop volgt een uitspraak. Alle klagers ontvangen de voor hun klacht relevante uitspraak.
In het 2e kwartaal zijn er onder meer gelijkluidende klachten ontvangen tegen een radio-commercial voor een automerk waarin een man zegt dat hij er plezier aan beleeft als hij zichzelf dankzij een spiegelend gebouw ziet rijden in zijn auto, waarvoor hij dan de linkerbaan moet aanhouden. Volgens de voorzitter zal echter geen redelijk denkend mens hierin aanleiding zien om het genoemde gedrag na te volgen. Van het oproepen tot verkeersonveilig of verboden rijgedrag is geen sprake, en daarom zijn de klachten direct afgewezen. 
 
Voorzittersbeslissingen
De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft in het tweede kwartaal 136 beslissingen zelfstandig genomen. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen. 
Lees meer
 
Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het eerste kwartaal van 2018 in totaal 65 beslissingen.
Lees meer
 
College van Beroep (CvB)
Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 9 uitspraken (6 aanbevelingen vanwege strijd met de NRC en 3 afwijzingen). Het College heeft 7 keer de uitspraak van de Reclame Code Commissie bevestigd (in 4 dossiers met wijziging van gronden) en 2 keer vernietigd. 

 
COMPLIANCE
Compliance en het effect van zelfregulering
De Afdeling Compliance controleert of de adverteerder de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB opvolgt. Een adverteerder wordt als “compliant” aangemerkt als hij het compliance-formulier retourneert en toezegt de betreffende uiting niet meer op dergelijke wijze te zullen gebruiken (of verspreiden) of als hij op andere wijze laat weten dat de uiting is ingetrokken of aangepast. Compliance kan ook worden bereikt door medewerking van het medium waar de uiting was te zien of horen, door de uiting niet meer te publiceren. De Afdeling Compliance stelt niet vast of een aangepaste uiting voldoet aan de NRC, zij noteert of een substantiële wijziging is aangebracht naar aanleiding van de geconstateerde overtreding. Als de reclame naar aanleiding van een uitspraak wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de RCC c.q. het CvB op basis van een klacht beoordelen of die nieuwe uiting voldoet aan de eisen van de NRC.

De afdeling Compliance monitort elk kwartaal de dossiers waarin (na bezwaar/beroep) een overtreding van de NRC is geconstateerd en nog geen toezegging van de adverteerder is ontvangen dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen. Als een adverteerder als compliant is aangemerkt, wordt dit sinds 2016 expliciet vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant wordt vermeld, of als u als adverteerder meent dat u ten onrechte nog niet als compliant wordt vermeld, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl.
 
Cijfers
In de afgelopen jaren heeft ruim 96% van de adverteerders wiens reclame-uiting in strijd met de regels is bevonden, gevolg gegeven aan de uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of het College van Beroep. Daaruit blijkt dat het overgrote merendeel van de adverteerders waarover is geklaagd de uitspraken serieus neemt en op verantwoorde wijze reclame wil maken.
 
AGENDA
9
AUG
 
Zitting Reclame Code Commissie
Tweewekelijkse zitting, meer info.
14
AUG
 
Zitting College van Beroep
Maandelijkse zitting, meer info.
24
AUG
 
Zitting Reclame Code Commissie
Tweewekelijkse zitting, meer info.
Bekijk de complete agenda
 
Stichting Reclame Code
Bezoekadres
Stichting Reclame Code
Buitenveldertselaan 106
1081 AB Amsterdam
Contact
info@reclamecode.nl
020 - 3013391
www.reclamecode.nl
Volg ons
Twitter Twitter
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Afmelden   |   Gegevens wijzigen   |    Aanmelden